Stamrecht.nl - Stamrecht - Gouden handdruk - Ontslagvergoeding
Finview
Finview

Stamrecht BV

Het oprichten van een stamrecht BV is niet alleen voorbehouden aan ontslagen werknemers die een eigen onderneming willen starten. Een stamrecht BV kan worden opgericht voor het starten van een onderneming maar het is géén fiscaal vereiste. Wanneer de bruto gouden handdruk rechtstreeks wordt overgemaakt aan de eigen stamrecht BV blijft belastingheffing vooralsnog achterwege, mits de bruto gouden handdruk rechtstreeks wordt gestort in een stamrecht BV nadat deze is opgericht, en niet in een stamrecht BV in oprichting! Tot 1 oktober 2012 moest de oprichter van een stamrecht BV (naast de gouden handdruk) beschikken over minimaal € 18.000,= aan eigen vermogen voor de oprichting van een stamrecht BV. Deze minimum kapitaaleis van € 18.000,= is per 1 oktober 2012 afgeschaft.

Voor een stamrecht BV geldt als fiscaal vereiste dat bij het oprichten van de stamrecht BV een stamrechtovereenkomst moet worden aangegaan met de gewezen werknemer. De stamrecht BV dient de bruto gouden handdruk op een verantwoorde manier te beheren om zo de toekomstige verplichting tot het doen van periodieke uitkeringen te kunnen nakomen. De toekomstige periodieke uitkeringen van de stamrecht BV worden te zijner tijd wel tot het belastbaar inkomen van de werknemer gerekend.

Een stamrecht BV biedt meer flexibiliteit in vergelijking met stamrecht banksparen of een stamrechtverzekering. Wanneer voor het starten van een onderneming een stamrecht BV wordt opgericht, wordt de bruto gouden handdruk feitelijk (maar niet formeel) het startkapitaal van de onderneming. De stamrecht BV kan vervolgens worden gebruikt voor het financieren van investeringen. Met een stamrecht BV is het tevens mogelijk om (binnen de grenzen van de fiscale spelregels) de bruto gouden handdruk te gebruiken voor het financieren van privé doeleinden zoals een hypotheek. Bij stamrecht banksparen en een stamrechtverzekering mag uitsluitend worden uitgekeerd in de vorm van een periodieke uitkering die voldoet aan de fiscaal vereiste minimale uitkeringsduur welke afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer op het moment van uitkeren.

Een in een stamrecht BV ondergebracht stamrecht moet uiteindelijk worden omgezet in een belastbare periodieke uitkering aan de ex-werknemer. De volgende fiscale voorwaarden zijn altijd van toepassing op een in een stamrecht BV ondergebracht stamrecht:

Het op te nemen deel moet worden omgezet in een periodieke uitkering aan de ex werknemer. De periodieke uitkeringen moeten voldoen aan een fiscaal vereiste minimale uitkeringsduur waarbij sprake is van een actuariële sterftekans van tenminste 1%. De minimale uitkeringsduur is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer op het moment van uitkeren. Bij een levenslange periodieke uitkering is altijd sprake van een sterfterisico van 100%. Bij een tijdelijke periodieke uitkering dient vooraf te worden berekend of er sprake is van een actuariële sterftekans van tenminste 1% gedurende de uitkeringsperiode.

De periodieke uitkeringen dienen uiterlijk in te gaan in het kalenderjaar waarin de ex-werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke en/of levenslange periodieke uitkering vanaf 60 of 65 jaar.

Na het overlijden van de ex-werknemer mogen de periodieke uitkeringen uitsluitend toekomen aan diens (voormalige) echtgenoot of partner, en bij ontstentenis van deze, aan diens kinderen mits deze de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt op het moment van overlijden van de ex-werknemer. Na het overlijden van de ex-werknemer dienen de periodieke uitkeringen direct in te gaan.

In tegenstelling tot een stamrechtverzekering is het bij stamrecht banksparen en een stamrecht BV wel mogelijk om het resterende kapitaal door vererving te laten overgaan naar erfgenamen van de overleden werknemer die niet voldoen aan de fiscaal toegestane kring van begunstigden voor een stamrecht. Voor een stamrechtverzekering is begunstiging aan erfgenamen van de overleden werknemer die niet voldoen aan de fiscaal toegestane kring van begunstigden alleen mogelijk door het afsluiten van een afzonderlijke contraverzekering. Indien de erfgenamen van de overleden werknemer behoren tot de fiscaal toegestane kring van begunstigden, moet het stamrecht uitkeren in de vorm van een periodieke uitkering. Uitkeringen uit hoofde van een stamrechtverzekering, stamrecht banksparen of stamrecht BV aan erfgenamen binnen de fiscaal toegestane kring van begunstigden zijn (in tegenstelling tot een contraverzekering) te allen tijde onderhevig aan belastingheffing.

Een in een stamrecht BV ondergebracht stamrecht mag niet worden afgekocht, beleend, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid dienen. Deze verboden gelden ook voor stamrecht banksparen en een stamrechtverzekering. Wanneer het stamrecht niet (meer) voldoet aan alle fiscale voorwaarden kan dit leiden tot een progressieve belastingheffing van maximaal 52% plus een revisierente van maximaal 20%. Beide belastingheffingen worden over de volledige waarde van het stamrecht berekend waardoor de maximale belastingheffing kan oplopen tot 72%.

Stamrechtovereenkomst

Een stamrechtovereenkomst is een overeenkomst tussen de stamrecht BV en de ex-werknemer. In de stamrechtovereenkomst worden de wederzijdse rechten en plichten tussen de stamrecht BV en de ex-werknemer vastgelegd. De stamrechtovereenkomst tussen de stamrecht BV en de ex-werknemer komt pas tot stand nadat de stamrecht BV definitief is opgericht en niet op het moment dat de stamrecht BV nog een BV in oprichting is. In de stamrechtovereenkomst worden onder andere de volgende zaken opgenomen:

Stamrecht BV oprichten

De werkzaamheden bij het oprichten van een stamrecht BV kan men onderverdelen in notariële werkzaamheden en fiscale werkzaamheden. Een beknopte opsomming van de belangrijkste werkzaamheden bij het oprichten van een stamrecht BV zijn:

Gerelateerde onderwerpen:

Deel via Twitter Deel via LinkedIN Deel via Facebook Deel via E-mail Deel via andere services