Belasting besparen met uw stamrecht

Over de bruto ontslagvergoeding die u in het verleden hebt ondergebracht in een stamrecht moet u alsnog belasting betalen via de toekomstige uitkeringen uit uw stamrecht. Het onderbrengen van een ontslagvergoeding in een stamrecht levert vooralsnog alleen belastinguitstel op maar nog geen belastingbesparing. De uitkeringsfase is immers de periode waarin belasting wordt geheven over de bruto uitkeringen uit uw stamrecht en dus ook het moment om belasting te besparen. Door een recente wijziging in de belastingwetgeving is het wellicht mogelijk om extra belasting te besparen bij het (deels of volledig) laten uitkeren van uw stamrecht. Deze extra belastingbesparing staat los van het gebruikelijke belastingvoordeel (tariefsvoordeel in box 1 en vrijstelling in box 3) bij een stamrecht. Met behulp van onderstaande voorbeeldberekening wordt uitgelegd hoe het mogelijk is om extra belasting te besparen met een stamrecht.

Er kan een groot verschil zitten tussen het nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk over uitkeringen uit uw stamrecht. Voor periodieke uitkeringen uit een stamrecht binnen de 2e en 3e belastingschijf bedraagt het nominale belastingtarief 42% terwijl de effectieve belastingdruk kan oplopen tot circa 49% voor belastingplichtigen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Voor belastingplichtigen die de AOW-leeftijd wel hebben bereikt zijn de procentuele verschillen tussen het nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk ongeveer vergelijkbaar. De effectieve belastingdruk over uitkeringen uit uw stamrecht wordt uiteindelijk bepaald door de hoogte van uw belastbaar inkomen uit werk en woning. Het verschil in effectieve belastingdruk tussen het periodiek uitkeren van uw stamrecht of het (gedeeltelijk of volledig) afkopen van uw stamrecht wordt onder andere veroorzaakt door:

  • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
  • De inkomensafhankelijke heffingskortingen;
  • De resterende vrijstelling(en) in box 3 na opname uit uw stamrecht;
  • Een eventuele belastingteruggaaf na middeling.

Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat bij periodiek uitkeren het stamrecht aan alle fiscale vereisten moet blijven voldoen. Soms wordt afkoop van een stamrecht uitgesloten op grond van de algemene voorwaarden van de bank of levensverzekeringmaatschappij terwijl afkoop fiscaal is toegestaan. Zie voor meer informatie het onderdeel fiscale vereisten stamrecht.

Voorbeeldberekening

Met behulp van deze voorbeeldberekening wordt uitgelegd hoe het mogelijk is om extra belasting te besparen met een stamrecht. Op basis van de uitgangspunten van de voorbeeldberekening blijkt dat een stamrecht van € 100.000 bruto meer dan € 10.000 netto extra kan opleveren door niet het volledige stamrecht periodiek te laten uitkeren over 10 jaar maar door een deel van het stamrecht (€ 49.400 bruto) ineens op te nemen (afkopen) en het restant (€ 50.600 bruto) periodiek te laten uitkeren over 10 jaar. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de hoogte van de extra belastingbesparing afhankelijk is van iemands belastbaar inkomen uit werk en woning. De extra belastingbesparing over een stamrecht van € 100.000 bruto kan daarom zowel lager als hoger uitvallen. Bovendien kan het in andere situaties fiscaal voordeliger zijn om het volledige stamrecht periodiek te laten uitkeren. In de vereenvoudigde voorbeeldberekening wordt verondersteld dat er geen fiscale aftrekposten zijn en geen vermogen in box 3. Deze extra belastingbesparing over uitkeringen uit een stamrecht kan hoger uitvallen indien wel sprake zou zijn van fiscale aftrekposten en/of vermogen in box 3. Bij het vaststellen van de hoogte van de bruto periodieke uitkeringen dient in dat geval rekening te worden gehouden met deze fiscale aftrekposten en/of het vermogen in box 3.

De voorbeeldberekening is gebaseerd op de huidige fiscale wetgeving en de belastingtarieven voor 2015 en deze kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Deze veranderingen kunnen tot gevolg hebben dat het fiscaal voordeel lager of hoger uitvalt. De voorbeeldberekening houdt geen rekening met financiële nadelen als gevolg van een verlaging of het verlies van zorgtoeslag, huurtoeslag en andere inkomensafhankelijke toeslagen.

Bruto stamrecht in 2015€ 100.000
Belastbaar inkomen uit werk en woning in 2013€   40.000
Belastbaar inkomen uit werk en woning in 2014 €   40.000
Belastbaar inkomen uit werk en woning in 2015 €   40.000
Pensioen inclusief AOW vanaf 2016 €   28.000
Netto vermogen in box 3 vóór afkoop stamrecht €             0
Normbedrag heffingvrij vermogen (box 3) €   42.660
Restant normbedrag heffingvrij vermogen (box 3) €   42.660
Belastbare inkomsten uit eigen woning €             0
Deels periodiek Volledig periodiek
Netto periodieke uitkeringen inclusief rendement (2%)€   38.710€   67.340
Netto bedrag afkoopsom stamrecht (1)€   27.085€             0
Rendement netto afkoopsom (2%) minus heffing box 3€     2.795€             0
Netto periodieke uitkeringen + netto bedrag afkoopsom €   68.590€   67.340
Verlies aan heffingskortingen (2)€             0€     8.900
Totaal netto na verrekening verlies heffingskortingen€   68.590€   58.440
Netto verschil:€   10.150

Toelichting (1):

Netto bedrag afkoopsom stamrecht na teruggave inkomstenbelasting 2015 en teruggave inkomstenbelasting na belastingmiddeling minus naheffing IAB Zorgverzekeringswet.

Toelichting (2):

Het recht op heffingskortingen is afhankelijk van iemands persoonlijke situatie zoals onder andere de hoogte van het belastbaar inkomen uit werk en woning, arbeidsinkomen of verzamelinkomen.

Stamrecht en netto vermogen

Een optimale verdeling van bruto inkomen uit uw stamrecht en netto inkomen uit uw vermogen kan een dubbel belastingvoordeel opleveren. Dit wordt bereikt door het fiscaal "aftoppen" van het bruto inkomen uit uw stamrecht (box 1) in combinatie met een aanvulling uit uw netto vermogen (box 3). Het dubbele belastingvoordeel ontstaat door een verlaging van de effectieve belastingdruk over het bruto inkomen uit uw stamrecht (box 1) in combinatie met een verlaging van de heffingsgrondslag over uw netto vermogen (box 3).

Vaak worden keuzes gemaakt op basis van emotionele overwegingen en/of overzichtelijkheid zoals bijvoorbeeld eerst het stamrecht laten uitkeren over een periode van bijvoorbeeld 5, 10 of 15 jaar en daarna het eventuele spaargeld (deels) gebruiken als inkomensaanvulling. Keuzes op grond van emotionele overwegingen zoals "ik wil eerst mijn stamrecht aanspreken en dan pas mijn spaargeld" kunnen tot gevolg hebben dat u onnodig een (dubbel) belastingvoordeel misloopt omdat de keuze dan niet wordt gemaakt op basis van een fiscaal optimale verdeling tussen bruto inkomen uit uw stamrecht (box 1) en netto inkomen uit uw vermogen (box 3). Het is erg belangrijk om een zorgvuldige keuze te maken omdat de fiscale consequenties van gedane uitkeringen uit een stamrecht onherroepelijk zijn. Dankzij het bezit van netto vermogen naast een stamrecht is het vaak mogelijk om de belastingheffing te verminderen middels een optimale verdeling van bruto inkomen uit een stamrecht en netto inkomen uit vermogen.

Bel mij voor vrijblijvend advies