Belastingtarieven en normbedragen

Hier vindt u informatie over belastingtarieven en normbedragen van diverse soorten belastingen die (direct of indirect) van invloed kunnen zijn op de belastingheffing over uitkeringen uit uw stamrecht. Klik op het onderwerp van uw keuze voor meer informatie.

Inkomstenbelasting Box 1

Tarieven inkomstenbelasting 2015

Box 1 (Belastbaar inkomen uit werk en woning)

Belastingplichtige die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt:

Belastbaar inkomen meer danMaar niet meer danBelastingtariefTarief premie volksverzekeringenTotaal tariefTotale heffing over schijven
€ 0€ 19.8228,35 %28,15 %36,50 %€ 7.234
€ 19.822€ 33.58913,85 %28,15 %42,00 %€ 13.016
€ 33.589€ 57.58542,00 %0,00 %42,00 %€ 23.094
€ 57.585 52,00 %0,00 %52,00 % 

Belastingplichtige die de AOW-leeftijd heeft bereikt en geboren vanaf 1 januari 1946:

Belastbaar inkomen meer danMaar niet meer danBelastingtariefTarief premie volksverzekeringenTotaal tariefTotale heffing over schijven
€ 0€ 19.8228,35 %10,25 %18,60 %€ 3.686
€ 19.822€ 33.58913,85 %10,25 %24,10 %€ 7.004
€ 33.589€ 57.58542,00 %0,00 %42,00 %€ 17.082
€ 57.585 52,00 %0,00 %52,00 % 

Belastingplichtige die de AOW-leeftijd heeft bereikt en geboren vóór 1 januari 1946:

Belastbaar inkomen meer danMaar niet meer danBelastingtariefTarief premie volksverzekeringenTotaal tariefTotale heffing over schijven
€ 0€ 19.8228,35 %10,25 %18,60 %€ 3.686
€ 19.822€ 33.85713,85 %10,25 %24,10 %€ 7.068
€ 33.857€ 57.58542,00 %0,00 %42,00 %€ 17.034
€ 57.585 52,00 %0,00 %52,00 % 

 

Inkomstenbelasting Box 2

Tarieven inkomstenbelasting 2015

Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

Voor belastingjaar 2015 bedraagt de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang 25%. Op een door de stamrecht BV gedane dividenduitkering wordt 15% dividendbelasting ingehouden door de stamrecht BV. De 15% dividendbelasting mag worden verrekend met de verschuldigde 25% inkomstenbelasting. De aanvullende belastingheffing op grond van box 2 bedraagt maximaal 10%. Namelijk 25% - 15% = 10%. Zie ook het onderdeel dividendbelasting.

Inkomstenbelasting Box 3

Tarieven inkomstenbelasting 2015

Tarief Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

De belasting over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30% en hierbij wordt verondersteld dat het behaalde rendement over het belastbare vermogen 4% per jaar bedraagt. De belastingheffing over het belastbare vermogen bedraagt dan 1,2% per jaar. Namelijk 4% x 30% = 1,2%

Heffingvrij vermogen

Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige in 2015 recht op een heffingvrij vermogen van € 21.330. Het heffingvrije vermogen kan onder voorwaarden worden overgedragen aan de partner. Het heffingvrije vermogen kan (afhankelijk van de persoonlijke situatie) worden verhoogd.

Houdbaarheidsbijdrage inkomstenbelasting

Voor een belastingplichtige die de AOW-leeftijd heeft bereikt en die op of na 1 januari 1946 is geboren, geldt sinds 2011 een "houdbaarheidsbijdrage". Normaliter worden de belastingschijven in box 1 van de inkomstenbelasting jaarlijks volledig geïndexeerd, maar de bovengrens van de tweede belastingschijf wordt voor deze groep belastingplichtigen nog maar voor 75% geïndexeerd. Het niet meer voor 100% indexeren van de tweede belastingschijf voor deze groep belastingplichtigen is een fiscale maatregel die tot gevolg kan hebben dat een deel van het belastbaar inkomen eerder in de 3e belastingschijf wordt belast. De belastingheffing bedraagt dan 42% op grond van de 3e belastingschijf in plaats van 24,1% op grond van de tweede belastingschijf (in 2015).

Stamrecht en Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wordt op twee manieren betaald en voor 2015 gelden de volgende premiepercentages en normbedragen:

1) Werkgeversheffing van 6,95% over "loon uit tegenwoordige dienstbetrekking".

Deze wordt volledig betaald door de werkgever.

2) Bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) van 4,85% over "loon uit vroegere dienstbetrekking".

Deze wordt volledig betaald door de ontvanger via een inhouding op de netto uitkeringen.

Het reguliere loon van een werknemer wordt aangemerkt als "loon uit tegenwoordige dienstbetrekking" en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wordt volledig door de werkgever betaald in de vorm van een werkgeversheffing. Inkomen uit een stamrecht wordt aangemerkt als "loon uit vroegere dienstbetrekking" en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wordt volledig door de werknemer betaald via een inhouding op de netto uitkeringen.

In 2015 bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet maximaal € 2.520,= per jaar (namelijk 4,85% met een maximum heffingsgrondslag van € 51.976,=). Deze maximum bijdrage wordt ingehouden op de netto uitkeringen uit een stamrecht.

Over het inkomen waarover een werkgever of uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld het UWV Werkbedrijf) werkgeversheffing betaalt, geldt het maximum per werkgever of uitkeringsinstantie en niet de totale werkgeversheffing per persoon. Een werknemer met twee of meer werkgevers heeft geen recht op teruggave als de totale werkgeversheffing van twee of meer werkgevers meer bedraagt dan de maximum werkgeversheffing voor één werkgever. De maximum verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over inkomen uit een stamrecht bedraagt nooit meer dan bovengenoemd maximum minus het inkomen waarover een werkgever of uitkeringsinstantie werkgeversheffing heeft betaald. Als achteraf blijkt dat er te veel inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is ingehouden wordt het te veel betaalde door de belastingdienst terugbetaald.

Een stamrecht BV die winst behaalt is vennootschapsbelasting verschuldigd over de fiscale winst. De stamrecht BV dient jaarlijks aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting.

Tarieven vennootschapsbelasting in 2015:

Winst meer danMaar niet meer danBedraagt het tarief
€ 0€ 200.00020,00 %
€ 200.000Onbeperkt25,00 %

Dividendbelasting

Dividendbelasting wordt geheven over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen en in 2015 bedraagt het tarief 15%. Een vennootschap die dividend uitkeert is verplicht de dividendbelasting in te houden om deze vervolgens af te dragen aan de Belastingdienst. De aandeelhouder van een stamrecht BV moet 25% inkomstenbelasting betalen over ontvangen dividend van zijn stamrecht BV. De reeds ingehouden 15% dividendbelasting mag worden verrekend met de verschuldigde 25% inkomstenbelasting. Het door de aandeelhouder ontvangen dividend wordt aangemerkt als "inkomsten uit aanmerkelijk belang" en in 2015 bedraagt het belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang 25%. Zie ook het onderdeel inkomstenbelasting box 2.

Bel mij voor vrijblijvend advies