Stamrecht banksparen

Tot 1 januari 2014 was het fiscaal mogelijk om een bruto ontslagvergoeding onbelast onder te brengen in een stamrecht bij een bank en dit wordt ook wel aangeduid als stamrecht banksparen. Sinds 1 januari 2014 is stamrecht banksparen alleen nog mogelijk als een bestaand stamrecht (stamrechtverzekering, stamrecht banksparen of stamrecht BV) fiscaal geruisloos wordt omgezet in stamrecht banksparen. Vóór 2010 was het alleen mogelijk om een bruto ontslagvergoeding onbelast onder te brengen in een stamrechtverzekering of stamrecht BV. Stamrecht banksparen is het fiscaalvriendelijk sparen met een bruto ontslagvergoeding op een geblokkeerde bankrekening. Stamrecht banksparen is ook mogelijk bij een beleggingsinstelling en men spreekt dan van een stamrechtbeleggingsrecht.

Door een recente wijziging in de belastingwetgeving is het wellicht mogelijk om extra belasting te besparen over uitkeringen uit uw stamrecht. Deze extra belastingbesparing staat los van het gebruikelijke belastingvoordeel (tariefsvoordeel in box 1 en vrijstelling in box 3) bij een stamrecht. Zie voor meer informatie het onderdeel belasting besparen met uw stamrecht.

Bij stamrecht banksparen mag het beschikbare saldo na het overlijden van de ex-werknemer in beginsel alleen uitkeren aan de kring van fiscaal toegestane begunstigden, maar als er geen nabestaanden zijn binnen de kring van fiscaal toegestane begunstigden dan is het bij stamrecht banksparen toch mogelijk om na het overlijden van de ex-werknemer het beschikbare saldo uit te laten keren aan iedere willekeurige erfgenaam buiten de kring van fiscaal toegestane begunstigden. Bij een stamrechtverzekering is een uitkering aan iemand van buiten de kring van fiscaal toegestane begunstigden alleen mogelijk door het afsluiten van een aparte overlijdensrisicoverzekering.

De overlijdensrisicoverzekering kan naast een stamrechtverzekering worden afgesloten indien bij voortijdig overlijden van de verzekerde een stamrechtverzekering (om fiscale redenen) niet mag uitkeren aan een door de verzekerde aangewezen begunstigde. De overlijdensrisicoverzekering wordt apart afgesloten naast een stamrechtverzekering. Over een uitkering uit hoofde van de overlijdensrisicoverzekering is de ontvanger in beginsel erfbelasting verschuldigd, maar de uitkering is vrijgesteld van erfbelasting als voor de premiebetaling van de overlijdensrisicoverzekering niets is onttrokken aan het vermogen van de erflater (= overledene).

Indien bij stamrecht banksparen de gerechtigde tot de uitkeringen overlijdt en het recht op de uitkeringen niet kan overgaan op personen binnen de kring van fiscaal toegestane begunstigden, wordt het beschikbare saldo alsnog aangemerkt als "loon uit vroegere dienstbetrekking" van de overleden gerechtigde. De bankinstelling keert vervolgens na inhouding van loonheffing (maximaal 52%) het aanwezige tegoed uit aan de erfgenamen. Vervolgens zijn de erfgenamen in beginsel nog erfbelasting verschuldigd over de ontvangen uitkering van de bankinstelling.

Als u in het verleden uw bruto ontslagvergoeding onbelast hebt ondergebracht in een stamrecht, dient u alsnog belasting te betalen over alle toekomstige uitkeringen uit uw stamrecht. Door een recente wijziging in de belastingwetgeving is het wellicht mogelijk om extra belasting te besparen over uitkeringen uit uw stamrecht. Deze extra belastingbesparing staat los van het gebruikelijke belastingvoordeel (tariefsvoordeel in box 1 en vrijstelling in box 3) bij een stamrecht. Zie voor meer informatie het onderdeel belasting besparen met uw stamrecht.

Bel mij voor vrijblijvend advies