Stamrecht.nl - Stamrecht - Gouden handdruk - Ontslagvergoeding
Finview
Finview

Stamrecht

Stamrecht is een fiscale term voor een "recht op een periodieke uitkering". Op grond van de stamrechtvrijstelling in de Loonbelasting kan een werknemer zijn bruto gouden handdruk onbelast onderbrengen in een stamrecht. Tegenover de stamrechtvrijstelling die het mogelijk maakt om de belastingheffing over een gouden handdruk aanzienlijk te verlagen, staat de stamrechtverplichting die bepaalt dat een stamrecht verplicht moet worden omgezet in een periodieke uitkering aan de ex-werknemer. In het verleden (vóór 1992) werd de fiscale term stamrecht ook gebruikt als een ondernemer zijn stakingswinst (= fiscale winst bij bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeĆ«indiging) of zijn fiscale oudedagsreserve had omgezet in een stamrecht bij een levensverzekeringmaatschappij of bij de besloten vennootschap die zijn onderneming zou voortzetten. Onze website Stamrecht.nl bevat alleen informatie over een stamrecht in relatie tot een gouden handdruk. Afhankelijk van de hoogte van een bruto gouden handdruk en het bestedingsdoel van een gouden handdruk, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om deze te gebruiken voor een stamrecht door middel van een stamrechtverzekering, stamrecht banksparen of stamrecht BV.

Stamrechtvrijstelling

De stamrechtvrijstelling is een fiscale faciliteit in de Loonbelasting die het mogelijk maakt om de belastingheffing over een gouden handdruk aanzienlijk te verlagen. Wanneer (een deel van) een gouden handdruk wordt omgezet in een stamrecht (= recht op periodieke uitkering) blijft belastingheffing vooralsnog achterwege, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 11 lid 1 onder g van de Wet op de Loonbelasting 1964. De gouden handdruk wordt dan omgezet in een stamrechtverzekering. Sinds 2010 bestaat de mogelijkheid van stamrecht banksparen met een bruto gouden handdruk als bedoeld in artikel 11a van de Wet op de Loonbelasting 1964. Het is ook mogelijk om een gouden handdruk onder te brengen in een stamrecht BV als bedoeld in artikel 19a lid 1 onder d van de Wet op de Loonbelasting 1964. Voor meer informatie over de mogelijkheden met een stamrecht BV verwijzen wij u naar het onderdeel stamrecht BV van onze website.

Stamrechtverplichting

Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon, mits deze aanspraken voorzien in aan de werknemer of gewezen werknemer toekomende periodieke uitkeringen die niet later ingaan dan in het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt of in periodieke uitkeringen die bij zijn overlijden ingaan en toekomen aan zijn echtgenoot of met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert of heeft gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat, of aan zijn kinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. Deze groep van gerechtigden wordt ook wel de "kring van toegestane begunstigden" genoemd.

Tegenover de stamrechtvrijstelling die het mogelijk maakt om de belastingheffing over een gouden handdruk aanzienlijk te verlagen, staat de stamrechtverplichting die bepaalt dat een stamrecht verplicht moet worden omgezet in een periodieke uitkering aan de ex-werknemer en na zijn overlijden in een periodieke uitkering aan bovengenoemde "kring van toegestane begunstigden". De stamrechtverplichting is altijd van toepassing op een stamrechtverzekering, stamrecht banksparen en een stamrecht BV. De periodieke uitkeringen moeten voldoen aan een fiscaal vereiste minimale uitkeringsduur. De minimale uitkeringsduur is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer of toegestane begunstigde op het moment van uitkeren.

Een stamrecht mag niet worden afgekocht, beleend, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid dienen. Wanneer het stamrecht niet (meer) voldoet aan alle fiscale voorwaarden kan dit leiden tot een progressieve belastingheffing van maximaal 52% plus een revisierente van maximaal 20%. Beide belastingheffingen worden over de volledige waarde van het stamrecht berekend waardoor de maximale belastingheffing kan oplopen tot 72%.

Zowel bij stamrecht banksparen als bij een stamrechtverzekering zijn er drie varianten mogelijk:

Direct ingaand stamrecht

Een direct ingaand stamrecht wordt hoofdzakelijk gebruikt als aanvulling op werkloosheidsuitkeringen of een lager salaris bij een nieuwe werkgever, en biedt zo (enige) compensatie voor het inkomensverlies. Bij een direct ingaand stamrecht worden de uitkeringsbedragen, uitkeringsduur en begunstigden definitief vastgesteld. Een tussentijdse wijziging is in tegenstelling tot een uitgesteld en flexibel stamrecht niet altijd mogelijk en is afhankelijk van de geldende voorwaarden van de bank of levensverzekeringmaatschappij waarbij het stamrecht is ondergebracht. Een direct ingaand stamrecht wordt voornamelijk gebruikt door oudere werknemers die hun werkloosheidsuitkeringen willen aanvullen tot aan de pensioendatum. De toekomstige periodieke uitkeringen zijn belastbare inkomsten in het jaar van uitkering. Het belastingtarief voor de periodieke uitkeringen is afhankelijk van de hoogte van de uitkeringen en de overige belastbare inkomsten in het (fiscale) jaar van uitkering. De gemiddelde belastingdruk bij een uitgestelde belastingheffing is meestal lager dan bij direct afrekenen met de fiscus op de ontslagdatum.

Uitgesteld stamrecht

Een uitgesteld stamrecht wordt hoofdzakelijk gebruikt door werknemers die hun gouden handdruk niet (of niet volledig) nodig hebben als inkomensaanvulling, dankzij de aanwezigheid van voldoende vermogen en/of gezinsinkomen, of het uitzicht op een nieuwe baan. Een uitgesteld stamrecht heeft een vooraf overeengekomen einddatum. Een ontslagen werknemer die zijn gouden handdruk (deels of volledig) wenst te gebruiken als aanvulling op zijn pensioen, heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een uitgesteld stamrecht met een vooraf overeengekomen einddatum (bijvoorbeeld bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd). De toekomstige periodieke uitkeringen zijn belastbare inkomsten in het jaar van uitkering. Het belastingtarief voor de periodieke uitkeringen is afhankelijk van de hoogte van de uitkeringen en de overige belastbare inkomsten in het (fiscale) jaar van uitkering. De gemiddelde belastingdruk bij een uitgestelde belastingheffing is meestal lager dan bij direct afrekenen met de fiscus op de ontslagdatum.

Flexibel stamrecht

Een flexibel stamrecht wordt hoofdzakelijk gebruikt door werknemers die nog niet precies weten wanneer zij een periodieke uitkering nodig hebben. Een flexibel stamrecht heeft geen vaste begin- en einddatum en de werknemer kan op elk gewenst moment een periodieke uitkering opnemen, mits fiscaal toegestaan. Het bruto bedrag in een flexibel stamrecht kan op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk worden opgenomen en staat dus niet "vast". Het op te nemen deel wordt omgezet in een periodieke uitkering op basis van een door de werknemer aan te geven uitkeringsduur, mits deze voldoet aan de fiscaal vereiste minimale uitkeringsduur welke afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer op het moment van uitkeren. Het gedeelte dat nog niet is opgenomen blijft gewoon beschikbaar en kan eveneens op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk worden opgenomen in de vorm van een periodieke uitkering. Alle toekomstige periodieke uitkeringen worden te zijner tijd tot het belastbaar inkomen gerekend, maar de gemiddelde belastingdruk is bij een uitgestelde belastingheffing meestal lager dan bij direct afrekenen met de fiscus op de ontslagdatum. Een flexibel stamrecht is vooral bedoeld voor werknemers die niet direct over (een deel van) hun gouden handdruk hoeven te beschikken. Ontslagen werknemers die nog geen nieuwe baan hebben maar wel verwachten dat zij binnen afzienbare tijd een nieuwe baan vinden, kiezen meestal voor een flexibel stamrecht en hebben dan de mogelijkheid om hun gouden handdruk pas in de toekomst te laten uitkeren. Als het vinden van een nieuwe baan onverhoopt minder voorspoedig verloopt, kan op elk gewenst moment alsnog (een deel van) de gouden handdruk worden gebruikt voor een periodieke aanvulling op de werkloosheidsuitkering.

Gerelateerde onderwerpen:

Deel via Twitter Deel via LinkedIN Deel via Facebook Deel via E-mail Deel via andere services