Stamrecht

Een stamrecht is een "recht op een periodieke uitkering" over een in het verleden ontvangen bruto ontslagvergoeding waarover nog belasting moet worden betaald. Een stamrecht is niet hetzelfde als een lijfrente met een voor de inkomstenbelasting fiscaal aftrekbare premie. Een stamrecht is een fiscale faciliteit in de loonbelasting met afwijkende fiscale spelregels. De fiscale spelregels voor een stamrecht zijn minder streng dan de fiscale spelregels voor een lijfrente.

Stamrecht.nl informeert u over het besparen van extra belasting bij het omzetten van uw stamrecht in een eenmalige en/of periodieke uitkering. Als u in het verleden uw bruto ontslagvergoeding onbelast hebt ondergebracht in een stamrecht, dient u alsnog belasting te betalen over alle toekomstige uitkeringen uit uw stamrecht.

Door een recente wijziging in de belastingwetgeving is het wellicht mogelijk om extra belasting te besparen over uitkeringen uit uw stamrecht. Deze extra belastingbesparing staat los van het gebruikelijke belastingvoordeel (tariefsvoordeel in box 1 en vrijstelling in box 3) bij een stamrecht. Zie voor meer informatie het onderdeel belasting besparen met uw stamrecht.

Vóór 1 januari 2014 was het mogelijk om de bruto ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrecht waarbij een werknemer kon kiezen uit drie mogelijkheden:

  1. Stamrechtverzekering bij een levensverzekeringmaatschappij;
  2. Stamrecht banksparen bij een bank;
  3. Stamrecht BV.

Sinds 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om een bruto ontslagvergoeding onbelast onder te brengen in een stamrecht. Voor een bestaand stamrecht geldt fiscaal overgangsrecht waardoor zo’n stamrecht nog wel kan worden verlengd, voortgezet of omgezet, mits aan alle fiscale voorwaarden wordt voldaan:

  • Stamrecht verlengen bij huidige uitvoerder (bank, levensverzekeringmaatschappij of stamrecht BV);
  • Stamrecht voortzetten bij andere uitvoerder;
  • Stamrecht omzetten in een ander soort stamrecht (bijvoorbeeld stamrecht banksparen naar stamrecht bv of andersom).

Een stamrecht dat is ondergebracht bij een bank of levensverzekeringmaatschappij kan op drie manieren worden vormgegeven:

  1. Direct ingaand stamrecht;
  2. Uitgesteld stamrecht;
  3. Flexibel stamrecht.

Direct ingaand stamrecht

Een direct ingaand stamrecht wordt hoofdzakelijk gebruikt als aanvulling op werkloosheidsuitkeringen of een lager salaris bij een nieuwe werkgever, en biedt zo (enige) compensatie voor het inkomensverlies. Bij een direct ingaand stamrecht worden de uitkeringsbedragen, uitkeringsduur en begunstigden definitief vastgesteld. Een tussentijdse wijziging is in tegenstelling tot een uitgesteld en flexibel stamrecht niet altijd mogelijk en is afhankelijk van de geldende voorwaarden van de bank of levensverzekeringmaatschappij waarbij het stamrecht is ondergebracht. Een direct ingaand stamrecht wordt voornamelijk gebruikt door oudere werknemers die hun werkloosheidsuitkeringen willen aanvullen tot aan de pensioendatum. De toekomstige uitkeringen zijn belastbare inkomsten in het jaar van uitkering. Het belastingtarief over de uitkeringen is afhankelijk van de hoogte van de uitkeringen en de overige belastbare inkomsten in het (fiscale) jaar van uitkering. De gemiddelde belastingdruk bij een uitgestelde belastingheffing is meestal lager dan bij direct afrekenen met de fiscus op de ontslagdatum.

Uitgesteld stamrecht

Een uitgesteld stamrecht wordt hoofdzakelijk gebruikt door werknemers die hun ontslagvergoeding niet (of niet volledig) nodig hebben als inkomensaanvulling, dankzij de aanwezigheid van voldoende vermogen en/of gezinsinkomen, of het uitzicht op een nieuwe baan. Een uitgesteld stamrecht heeft een vooraf overeengekomen einddatum. Een ontslagen werknemer die zijn ontslagvergoeding (deels of volledig) wenst te gebruiken als aanvulling op zijn pensioen, heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een uitgesteld stamrecht met een vooraf overeengekomen einddatum (bijvoorbeeld bij het bereiken van de pensioendatum). De toekomstige uitkeringen zijn belastbare inkomsten in het jaar van uitkering. Het belastingtarief over de uitkeringen is afhankelijk van de hoogte van de uitkeringen en de overige belastbare inkomsten in het (fiscale) jaar van uitkering. De gemiddelde belastingdruk bij een uitgestelde belastingheffing is meestal lager dan bij direct afrekenen met de fiscus op de ontslagdatum.

Flexibel stamrecht

Een flexibel stamrecht wordt hoofdzakelijk gebruikt door werknemers die nog niet precies weten wanneer zij een uitkering nodig hebben. Een flexibel stamrecht heeft geen vaste begin- en einddatum en de werknemer kan op elk gewenst moment een uitkering opnemen. Het bruto bedrag in een flexibel stamrecht kan op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk worden opgenomen en staat dus niet "vast". Het gedeelte dat nog niet is opgenomen blijft gewoon beschikbaar en kan eveneens op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk worden opgenomen. Alle toekomstige uitkeringen worden te zijner tijd tot het belastbaar inkomen gerekend, maar de gemiddelde belastingdruk is bij een uitgestelde belastingheffing meestal lager dan bij direct afrekenen met de fiscus op de ontslagdatum. Een flexibel stamrecht is vooral bedoeld voor werknemers die niet direct over (een deel van) hun ontslagvergoeding hoeven te beschikken. Ontslagen werknemers die nog geen nieuwe baan hebben maar wel verwachten dat zij binnen afzienbare tijd een nieuwe baan vinden, kiezen meestal voor een flexibel stamrecht en hebben dan de mogelijkheid om hun ontslagvergoeding pas in de toekomst te laten uitkeren. Mocht het vinden van een nieuwe baan minder voorspoedig verlopen, dan kan op elk gewenst moment alsnog (een deel van) de ontslagvergoeding worden gebruikt als aanvulling op de werkloosheidsuitkering.

Fiscale vereisten stamrecht

Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon, mits deze aanspraken voorzien in aan de (gewezen) werknemer toekomende periodieke uitkeringen die niet later ingaan dan in het jaar waarin hij de AOW-leeftijd (voorheen de 65-jarige leeftijd) bereikt of in periodieke uitkeringen die bij zijn overlijden ingaan en toekomen aan zijn echtgenoot of met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert of heeft gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat, of aan zijn kinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. Deze groep van gerechtigden wordt ook wel de "kring van toegestane begunstigden" genoemd.

Met ingang van 1 januari 2014 is de fiscale vereiste dat een stamrecht verplicht moet worden omgezet in een periodieke uitkering aan de ex-werknemer (of na zijn overlijden in een periodieke uitkering aan bovengenoemde "kring van toegestane begunstigden") komen te vervallen. Daarom is het nu fiscaal toegestaan om uit het stamrecht een eenmalige uitkering of meerdere uitkeringen op te nemen en dit wordt fiscaal als afkoop beschouwd. Ondanks dat het niet meer verplicht is om een stamrecht om te zetten in een periodieke uitkering blijft dit nog wel mogelijk. De periodieke uitkeringen moeten voldoen aan een fiscaal vereiste minimale uitkeringsduur. De minimale uitkeringsduur is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de werknemer of toegestane begunstigde op het moment van uitkeren. Om extra belasting te besparen over uitkeringen uit een stamrecht kan het wellicht verstandig zijn om in bepaalde situaties te kiezen voor een gedeeltelijke afkoop in combinatie met een periodieke uitkering, mits afkoop niet wordt uitgesloten op grond van de voorwaarden van de bank of levensverzekeringmaatschappij waar het stamrecht is ondergebracht. Zie voor meer informatie het onderdeel belasting besparen met uw stamrecht .

Een stamrecht moet blijven voldoen aan een aantal fiscale voorwaarden en deze zijn altijd van toepassing op een stamrechtverzekering, stamrecht banksparen of stamrecht BV. Een stamrecht mag niet worden beleend, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid dienen. Wanneer het stamrecht niet (meer) voldoet aan alle fiscale voorwaarden kan dit leiden tot een progressieve belastingheffing van maximaal 52% plus maximaal 20% revisierente. Beide belastingheffingen worden over de volledige waarde van het stamrecht berekend waardoor de maximale belastingheffing kan oplopen tot 72%.

Stamrecht omzetten

Sinds 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om een bruto ontslagvergoeding onbelast onder te brengen in een stamrecht. Voor een bestaand stamrecht geldt fiscaal overgangsrecht waardoor deze nog kan worden verlengd, voortgezet of omgezet, mits aan alle fiscale voorwaarden wordt voldaan. Het omzetten van een stamrecht in een ander soort stamrecht (bijvoorbeeld van stamrecht banksparen naar stamrecht bv of andersom) is na 1 januari 2014 nog wel mogelijk.

Voor het maken van een juiste keuze tussen een stamrecht BV of stamrecht banksparen is het van belang om van beide constructies de voor- en nadelen te kennen. De keuze is niet alleen afhankelijk van de hoogte van uw ontslagvergoeding maar ook van uw persoonlijke financiën en toekomstplannen.

Voor een objectief fiscaal advies over het omzetten van uw stamrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij geven ex-werknemers met een bestaand stamrecht fiscaal advies bij het maken van een keuze tussen een stamrecht BV of stamrecht banksparen.

Als u in het verleden uw bruto ontslagvergoeding onbelast hebt ondergebracht in een stamrecht, dient u alsnog belasting te betalen over alle toekomstige uitkeringen uit uw stamrecht. Door een recente wijziging in de belastingwetgeving is het wellicht mogelijk om extra belasting te besparen over uitkeringen uit uw stamrecht. Deze extra belastingbesparing staat los van het gebruikelijke belastingvoordeel (tariefsvoordeel in box 1 en vrijstelling in box 3) bij een stamrecht. Zie voor meer informatie het onderdeel belasting besparen met uw stamrecht.

Bel mij voor vrijblijvend advies